Saturday, 13 October 2012

മദ്രസ വിദ്യാഭ്യാസം
                           aZvdk hnZy-`ymkw

                                

                 tIcf kaq-ls¯ kw_-Ôn¨v sshÚm-\nI taJ-esb ]cn-N-b-s¸-Sp-t¼mÄ hÀjw-tXmdpw hnhn[ Øm]-\-§-fn \n¶v Bbn-c-¡-W-¡n\v ]WvUnX tIk-cn-IÄ _ncpZ[mcn-I-fmbn ]pd-¯n-d-§p-¶p-­v. ]Ån-Ifpw tImtf-Pp-Ifpw aZvd-k-Ifpw kwL-S-\-Ifpw {]kn-²o-I-c-W-§fpw aäv \qX\ kmt¦XnI hnZy-I-fp-a-S¡w Adn-hnsâ DuÀÖ-X-¡v H«pw Xs¶ ]nt¶m-«Ã \mw. A©v hbÊv apX \½psS Ip«n-IÄ aXw ]Tn-¡p-¶p. cmhn-setbm sshInt«m \S-¯p¶ hyh-Øm-]n-Xhpw NSn-e-hp-amb ]T-\-co-Xn. IqSmsX hAv-fp-IÄ, {]kwK-§Ä, D]-tZ-i-§Ä, C§s\ aX-]-T\ Imcy-¯n hfsc ap¶n-emWv \½psS \mSv.
                 
                     hyh-Øm-]n-X-amb aX-]-T-\s¯ Af-¡m\pw tXmXv \nÀ®-bn-¡m\pw ]co-£-IÄ, _ncp-Z-§Ä, k\-Zp-IÄ F¶n-§s\ amÀ¤-§fpw taJ-e-I-fp-ap-­ണ്ട്. F¶m hyàn-I-fn F{X-am{Xw kzm[o\w sNep-¯n-sb¶f¡m³ Fs´-¦nepw amÀ¤-aptണ്ട­m F¶mWv C\n ]co-£Ww \S-t¯-­-Xv. Nne-t¸m-sg-¦nepw Adnhp t\Sepw Adnhv ]I-cepw bm{´n-I-ambn t]mIp-¶pthm Fs¶mcp kwi-bw. ImcWw ]e-t¸mgpw hyànXz cq]o-I-c-W-¯nsâ sNdnb Hcp ]¦v am{Xta \nÀÆ-ln-¡-s¸-Sm³ km[n-¡p-¶p-Åq.

                    \à hyàn cq]-s¸-Sp-¶-Xn {]mtbm-KnI ]cn-io-e\w \nÀ_-Ô-am-Wv. \o´m\pw \S-¡m\pw ]pkvXIw hmbn¨p \S-¸m-¡nb Adn-hà thണ്ട­-Xv. ]pkvXIw hmbn¨p ]Tn¨ Adn-hp-ambn ]pg-bn-en-d-§n-bm \mi-a-ÃmsX asä-´mWv? \à s]cp-am-ä-§Ä kzmb-¯-am-¡epw XssY-h-bm-Wv. acym-Z-bp-sSbpw kz`mh cq]o-I-c-W-¯nsâbpw ]mT-§Ä hmbn¨p ]Tn-¡p-¶-Xn\v ]Icw PohnXw Xs¶ Hcp ]cn-io-e\ thZn-bmbn amäp-I-bmWv th­-ണ്ടXv. Cusbmcp al-¯mb ZuXy-amWv ]Ån-ZÀkp-Ifpw Ad-_n-t¡m-tf-Pp-Ifpw F¡m-e¯pw \nÀÆ-ln-¨n«p-ÅXv. \nb-{´-W-§Ä ASn-t¨Â¸n-¡-embn amdp-t¼m-gmWv ]e-t¸mgpw aX-]m-T-§fpw \nb-a-§fpw shdp¸v krjvSn-¡p-¶-Xm-Ip-¶-Xv. adn¨v aXw A\p-im-kn-¡p¶ s]cp-amä coXn-IÄ hyàn-Isf D¶-X-§-fn-se-¯n-¡m-\pÅ \nÀt±-i-§-fmbn ]cn-N-b-s¸-Sp-¯-s¸-S-Ww. Chn-sS-bmWv \mw ]cm-Pn-X-cm-bn-cn-¡p-¶-Xv. Cusbmcp Znim-t_m-[-¯nsâ taJ-e-bm-bn-embn-cp¶p ap³Im-e-§-fn \½psS kaqlhpw k©-cn-¨n-cp-¶-Xv. Chn-sS-bmWv ]Ån-ZÀkp-IÄ¡pw Ad-_n-t¡m-tf-Pp-IÄ¡p-apÅ aln-X-Øm\w hc¨p Im«m-\m-hp-¶Xpw.

                         ]s­ണ്ടms¡ FÃm ]Ån-I-fnepw ZÀkp-I-fp-­m-bn-cp-¶p. ZÀkp-I-fpsS \S-¯n-¸n\v th­n-bm-Ws{X an¡ ]Ån-Ifpw Ccp-\n-e-I-fn-embn ]Wn-Xp-bÀ¯-s¸-«n-cp-¶-Xv. C¶v Hcp al-Ãn \mepw A©pw aX-Øm-]-\-§-fpണ്ട-­v. ]s£, kaq-l-¯n\v ta kzm[o\w sNep-¯m³ Ch-¡m-Ip-¶n-Ã. Chn-sS-bmWv Cu aX-I-em-e-b-§-fpsS [À½w \nÀÆ-ln-¡-s¸-Sm³ ]äm-Xm-hp-¶-Xv. \nkmc sshb-ànI {]iv\-§Ä¡v ta ]c-kv]cw X½n-¯-Ãp-t¼mÄ kaq-l-¯n \nÀÆ-ln-¡-s¸-tS­ IÀ¯-hy-§sf ]e-t¸mgpw ad-¡-s¸-Sp-¶p. F¶m ap³Im-e-§-fn ]Ån-I-fnse Camw t\XrXzw \ÂIp¶ ]Ån-ZÀkp-IÄ \mSnsâ kncm-tI-{µ-§-fm-bn-cp-¶p. AhnS-am-bn-cp¶p tImS-Xnbpw hn[n-bpw \nb-a-\nÀÆ-l-Whpw FÃmw.
                       F¶m ap³Im-e-§sf At]-£n¨v ]Ån-ZÀkp-IÄ AwKp-eo-]-cn-an-X-am-bn. Ah-IÄ Ad-_n-t¡m-tf-Pp-Ifpw ZAvh tImtf-Pp-I-fp-ambn IcWw adn-ªp. ]Ån ZÀkp-I-fn-se-¯p¶ hnZymÀ°n-I-fpsS F®w KWy-ambn Ipd-ªp. CXn\v Imc-W-§Ä ]e-Xm-Wv.  ap³Im-e-§-fn IpSpw-_-¯nse AwK-kwJy hfsc hep-Xm-bn-cp-¶p. C¶v "\mw H¶v \ap-s¡m¶v' F¶ A\p-]m-X-¯n-te¡v h¶-t¸mÄ Ip«n-I-fpsS F®w Ipd-ªp. asäm¶v KÄ^v cmPy-§-fn tPmen e`n-¡m³ Fkv.-F-kv.-FÂ.-F-kn. hsc-sb-¦nepw ]Tn-¡Ww F¶v \nbaw h¶-tXmsS ]¯mw ¢mkv hsc ]Tn-¨-hÀ ]Ån ZÀknse ]T-\-co-Xnsb ]msS XÅn-¡-f-ªp. asäm¶v am\y-amb i¼-fhpw hcp-am-\hpw Cu taJ-e-bn e`n-¡p-¶n-sÃ-¶Xpw CXn\v Imc-W-am-bn. tIc-f-¯nse 50 hÀj-§Ä¡v ap¼pÅ Ncn{Xw ]cn-tim-[n-¡p-t¼mÄ A\y-\m-Sp-I-fn \n¶v aXw ]Tn-¸n-¡m\pw ]Ån-I-fnepw a{Z-k-I-fnepw Bcm-[-\-IÄ¡pw aäpw t\XrXzw \ÂIm\pw F¯n-t¨À¶ ]WvUn-X-hÀ¤s¯ hoSpw `£-Whpw kÀÆ-hpw \ÂIn ]hn-{X-Øm-\¯v IpSn-bn-cp-¯n-b-h-cmWv tIc-fo-bÀ. F¶m i¼-f-hy-hØ h¶-tXmsS Cusbmcp k{¼-Zm-b-¯n\v amäw h¶p. Ahn-S-¶-t§m-«mWv kaq-l-¯n D¶X ]Z-hnbpw Øm\hpw Ae-¦-cn-¡p¶ ]WvUnX hÀ¤s¯ DtZym-KmÀ°n-IÄ am{X-ambn ImWp¶ {]h-WX ssIh-¶Xv.
Ah-K-W-\-bpsS h¡n-en-cn-¡p¶ ]Ån-ZÀkp-I-sfbpw Ad-_n-t¡m-tf-Pp-I-sfbpw C\n apkvenw kap-Zm-b-¯n\v D]-I-cn¡pw hn[w ]nSn¨p \nÀ¯m³ Imtem-Nn-X-amb Nne amä-§Ä hcp-t¯­n hcpw. amä-§Ä¡v hnt[-b-am-I-W-sa-¶-Xnsâ aIp-tSm-Zm-l-c-W-amWv ZAvhx tImtf-Pp-I-fn-te¡v XÅn-¡-b-dp¶ hnZymÀ°n-k-aqlw. F¶m Ahn-sSbpw a\x-]qÀÆtam adt¶m t]mIp¶ Nne Bßob am\-§sf \mw ]cn-N-b-s¸-Sp-t¼mÄ bYmÀ°-[À½w \nÀÆ-ln-¡m³ ]Ån ZÀkp-Ifpw Ad-_n-t¡m-tf-Pp-Ifpw \ne-\nÀ¯-s¸-tS-­-Xnsâ Bh-iy-IX t_m[y-am-hpw.

                     apl-½Zv _v\p Jmknansâ lnµv A{I-a-W-¯n\v tijw D¯-tc-´y-bn `cWw \S-¯nb t]Àjy³ A^vKm³ cmPm-¡-·m-tcm-sSm¸w IS-¶p-h¶ aX ]WvUn-X-·m-cmWv C´y-bn aZvdk {]Øm-\-¯n\v {]mcw`w Ipdn-¨-Xv. tIc-f-¯nse aX-]-T\ ime-I-fpsS Ncn{Xw ]cn-tim-[n-¡p-t¼mÄ amenIv _v\p Zo\m-dnsâ BK-a-\-¯n\v ap¼v Xs¶ AYhm {]hm-NI Ime¯v Xs¶ sImSp-§-Ãq-cnse `c-Wm-[n-Imcn ]Ån-_mWs¸cp-amÄ F¶ i{Ip¯n ^ÀamÄ ImbÂ]-«Ww, [À½Sw, Xf-¦c F¶n-§s\ ]¯v Øe-§-fn-embn aX-]mT ime-IÄ¡v XpS¡w Ipdn-¨-Xmbn Ben apkvenbm-cpsS ]u{X³ s\Ãn-¡p¯v apl-½-Zen apkvenbmÀ tcJ-s¸-Sp¯n sh¨-Xmbn Ncn{X iI-e-§-fn ImWm³ Ign-bpw. Ahn-Sp-¶-t§m«v aJvZqw X§-·m-cn-eqsS C¶pw {]uVX DbÀ¯p¶ ]Ån-ZÀkp-Ifpw Ad-_n-t¡m-tf-Pp-Ifpw tIc-f-¯n ImWm³ Ign-bpw. ]s£, kaq-l-¯nsâ AÚ-Xbpw Ah-Ú-Xbpw Ah-Isf ]nt¶m-«m¡n sImണ്ട­n-cn-¡p-I-bm-Wv. hfÀ¶p-h-cp¶ kaq-l-¯nsâ Imep-jn-IX XpS-¨p-am-äm³ bYmÀ° ]Ån ZÀkp-IÄ¡pw tImtf-Pp-IÄ¡pw C\nbpw Ignbpw F¶-Xn ktµlw th­ണ്ട.

3 comments:

 1. I hаνе learn ѕeveral ϳust rіght ѕtuff here.
  Definіtеly ωorth bookmaгκing fοr гevisiting.
  Ӏ wοnder how so much effort yоu plасe to make suсh a magnifіcent informative site.
  My site > broker forex indonesia

  ReplyDelete
 2. Does your blog have a cоntаct page?
  I'm having a tough time locating it but, I'd like to ѕend уou an еmail.
  I've got some suggestions for your blog you might be interested in hearing. Either way, great site and I look forward to seeing it develop over time.
  My webpage :: samsung galaxy note 2

  ReplyDelete
 3. I аm actuallу delightеd to glance аt thіs websіte postѕ which
  includes tons of valuable data, thаnks for
  рroviding suсh data.
  Feel free to visit my web site ... pikavippi

  ReplyDelete