Saturday, 13 October 2012

മദ്രസ വിദ്യാഭ്യാസം
                           aZvdk hnZy-`ymkw

                                

                 tIcf kaq-ls¯ kw_-Ôn¨v sshÚm-\nI taJ-esb ]cn-N-b-s¸-Sp-t¼mÄ hÀjw-tXmdpw hnhn[ Øm]-\-§-fn \n¶v Bbn-c-¡-W-¡n\v ]WvUnX tIk-cn-IÄ _ncpZ[mcn-I-fmbn ]pd-¯n-d-§p-¶p-­v. ]Ån-Ifpw tImtf-Pp-Ifpw aZvd-k-Ifpw kwL-S-\-Ifpw {]kn-²o-I-c-W-§fpw aäv \qX\ kmt¦XnI hnZy-I-fp-a-S¡w Adn-hnsâ DuÀÖ-X-¡v H«pw Xs¶ ]nt¶m-«Ã \mw. A©v hbÊv apX \½psS Ip«n-IÄ aXw ]Tn-¡p-¶p. cmhn-setbm sshInt«m \S-¯p¶ hyh-Øm-]n-Xhpw NSn-e-hp-amb ]T-\-co-Xn. IqSmsX hAv-fp-IÄ, {]kwK-§Ä, D]-tZ-i-§Ä, C§s\ aX-]-T\ Imcy-¯n hfsc ap¶n-emWv \½psS \mSv.
                 
                     hyh-Øm-]n-X-amb aX-]-T-\s¯ Af-¡m\pw tXmXv \nÀ®-bn-¡m\pw ]co-£-IÄ, _ncp-Z-§Ä, k\-Zp-IÄ F¶n-§s\ amÀ¤-§fpw taJ-e-I-fp-ap-­ണ്ട്. F¶m hyàn-I-fn F{X-am{Xw kzm[o\w sNep-¯n-sb¶f¡m³ Fs´-¦nepw amÀ¤-aptണ്ട­m F¶mWv C\n ]co-£Ww \S-t¯-­-Xv. Nne-t¸m-sg-¦nepw Adnhp t\Sepw Adnhv ]I-cepw bm{´n-I-ambn t]mIp-¶pthm Fs¶mcp kwi-bw. ImcWw ]e-t¸mgpw hyànXz cq]o-I-c-W-¯nsâ sNdnb Hcp ]¦v am{Xta \nÀÆ-ln-¡-s¸-Sm³ km[n-¡p-¶p-Åq.

                    \à hyàn cq]-s¸-Sp-¶-Xn {]mtbm-KnI ]cn-io-e\w \nÀ_-Ô-am-Wv. \o´m\pw \S-¡m\pw ]pkvXIw hmbn¨p \S-¸m-¡nb Adn-hà thണ്ട­-Xv. ]pkvXIw hmbn¨p ]Tn¨ Adn-hp-ambn ]pg-bn-en-d-§n-bm \mi-a-ÃmsX asä-´mWv? \à s]cp-am-ä-§Ä kzmb-¯-am-¡epw XssY-h-bm-Wv. acym-Z-bp-sSbpw kz`mh cq]o-I-c-W-¯nsâbpw ]mT-§Ä hmbn¨p ]Tn-¡p-¶-Xn\v ]Icw PohnXw Xs¶ Hcp ]cn-io-e\ thZn-bmbn amäp-I-bmWv th­-ണ്ടXv. Cusbmcp al-¯mb ZuXy-amWv ]Ån-ZÀkp-Ifpw Ad-_n-t¡m-tf-Pp-Ifpw F¡m-e¯pw \nÀÆ-ln-¨n«p-ÅXv. \nb-{´-W-§Ä ASn-t¨Â¸n-¡-embn amdp-t¼m-gmWv ]e-t¸mgpw aX-]m-T-§fpw \nb-a-§fpw shdp¸v krjvSn-¡p-¶-Xm-Ip-¶-Xv. adn¨v aXw A\p-im-kn-¡p¶ s]cp-amä coXn-IÄ hyàn-Isf D¶-X-§-fn-se-¯n-¡m-\pÅ \nÀt±-i-§-fmbn ]cn-N-b-s¸-Sp-¯-s¸-S-Ww. Chn-sS-bmWv \mw ]cm-Pn-X-cm-bn-cn-¡p-¶-Xv. Cusbmcp Znim-t_m-[-¯nsâ taJ-e-bm-bn-embn-cp¶p ap³Im-e-§-fn \½psS kaqlhpw k©-cn-¨n-cp-¶-Xv. Chn-sS-bmWv ]Ån-ZÀkp-IÄ¡pw Ad-_n-t¡m-tf-Pp-IÄ¡p-apÅ aln-X-Øm\w hc¨p Im«m-\m-hp-¶Xpw.

                         ]s­ണ്ടms¡ FÃm ]Ån-I-fnepw ZÀkp-I-fp-­m-bn-cp-¶p. ZÀkp-I-fpsS \S-¯n-¸n\v th­n-bm-Ws{X an¡ ]Ån-Ifpw Ccp-\n-e-I-fn-embn ]Wn-Xp-bÀ¯-s¸-«n-cp-¶-Xv. C¶v Hcp al-Ãn \mepw A©pw aX-Øm-]-\-§-fpണ്ട-­v. ]s£, kaq-l-¯n\v ta kzm[o\w sNep-¯m³ Ch-¡m-Ip-¶n-Ã. Chn-sS-bmWv Cu aX-I-em-e-b-§-fpsS [À½w \nÀÆ-ln-¡-s¸-Sm³ ]äm-Xm-hp-¶-Xv. \nkmc sshb-ànI {]iv\-§Ä¡v ta ]c-kv]cw X½n-¯-Ãp-t¼mÄ kaq-l-¯n \nÀÆ-ln-¡-s¸-tS­ IÀ¯-hy-§sf ]e-t¸mgpw ad-¡-s¸-Sp-¶p. F¶m ap³Im-e-§-fn ]Ån-I-fnse Camw t\XrXzw \ÂIp¶ ]Ån-ZÀkp-IÄ \mSnsâ kncm-tI-{µ-§-fm-bn-cp-¶p. AhnS-am-bn-cp¶p tImS-Xnbpw hn[n-bpw \nb-a-\nÀÆ-l-Whpw FÃmw.
                       F¶m ap³Im-e-§sf At]-£n¨v ]Ån-ZÀkp-IÄ AwKp-eo-]-cn-an-X-am-bn. Ah-IÄ Ad-_n-t¡m-tf-Pp-Ifpw ZAvh tImtf-Pp-I-fp-ambn IcWw adn-ªp. ]Ån ZÀkp-I-fn-se-¯p¶ hnZymÀ°n-I-fpsS F®w KWy-ambn Ipd-ªp. CXn\v Imc-W-§Ä ]e-Xm-Wv.  ap³Im-e-§-fn IpSpw-_-¯nse AwK-kwJy hfsc hep-Xm-bn-cp-¶p. C¶v "\mw H¶v \ap-s¡m¶v' F¶ A\p-]m-X-¯n-te¡v h¶-t¸mÄ Ip«n-I-fpsS F®w Ipd-ªp. asäm¶v KÄ^v cmPy-§-fn tPmen e`n-¡m³ Fkv.-F-kv.-FÂ.-F-kn. hsc-sb-¦nepw ]Tn-¡Ww F¶v \nbaw h¶-tXmsS ]¯mw ¢mkv hsc ]Tn-¨-hÀ ]Ån ZÀknse ]T-\-co-Xnsb ]msS XÅn-¡-f-ªp. asäm¶v am\y-amb i¼-fhpw hcp-am-\hpw Cu taJ-e-bn e`n-¡p-¶n-sÃ-¶Xpw CXn\v Imc-W-am-bn. tIc-f-¯nse 50 hÀj-§Ä¡v ap¼pÅ Ncn{Xw ]cn-tim-[n-¡p-t¼mÄ A\y-\m-Sp-I-fn \n¶v aXw ]Tn-¸n-¡m\pw ]Ån-I-fnepw a{Z-k-I-fnepw Bcm-[-\-IÄ¡pw aäpw t\XrXzw \ÂIm\pw F¯n-t¨À¶ ]WvUn-X-hÀ¤s¯ hoSpw `£-Whpw kÀÆ-hpw \ÂIn ]hn-{X-Øm-\¯v IpSn-bn-cp-¯n-b-h-cmWv tIc-fo-bÀ. F¶m i¼-f-hy-hØ h¶-tXmsS Cusbmcp k{¼-Zm-b-¯n\v amäw h¶p. Ahn-S-¶-t§m-«mWv kaq-l-¯n D¶X ]Z-hnbpw Øm\hpw Ae-¦-cn-¡p¶ ]WvUnX hÀ¤s¯ DtZym-KmÀ°n-IÄ am{X-ambn ImWp¶ {]h-WX ssIh-¶Xv.
Ah-K-W-\-bpsS h¡n-en-cn-¡p¶ ]Ån-ZÀkp-I-sfbpw Ad-_n-t¡m-tf-Pp-I-sfbpw C\n apkvenw kap-Zm-b-¯n\v D]-I-cn¡pw hn[w ]nSn¨p \nÀ¯m³ Imtem-Nn-X-amb Nne amä-§Ä hcp-t¯­n hcpw. amä-§Ä¡v hnt[-b-am-I-W-sa-¶-Xnsâ aIp-tSm-Zm-l-c-W-amWv ZAvhx tImtf-Pp-I-fn-te¡v XÅn-¡-b-dp¶ hnZymÀ°n-k-aqlw. F¶m Ahn-sSbpw a\x-]qÀÆtam adt¶m t]mIp¶ Nne Bßob am\-§sf \mw ]cn-N-b-s¸-Sp-t¼mÄ bYmÀ°-[À½w \nÀÆ-ln-¡m³ ]Ån ZÀkp-Ifpw Ad-_n-t¡m-tf-Pp-Ifpw \ne-\nÀ¯-s¸-tS-­-Xnsâ Bh-iy-IX t_m[y-am-hpw.

                     apl-½Zv _v\p Jmknansâ lnµv A{I-a-W-¯n\v tijw D¯-tc-´y-bn `cWw \S-¯nb t]Àjy³ A^vKm³ cmPm-¡-·m-tcm-sSm¸w IS-¶p-h¶ aX ]WvUn-X-·m-cmWv C´y-bn aZvdk {]Øm-\-¯n\v {]mcw`w Ipdn-¨-Xv. tIc-f-¯nse aX-]-T\ ime-I-fpsS Ncn{Xw ]cn-tim-[n-¡p-t¼mÄ amenIv _v\p Zo\m-dnsâ BK-a-\-¯n\v ap¼v Xs¶ AYhm {]hm-NI Ime¯v Xs¶ sImSp-§-Ãq-cnse `c-Wm-[n-Imcn ]Ån-_mWs¸cp-amÄ F¶ i{Ip¯n ^ÀamÄ ImbÂ]-«Ww, [À½Sw, Xf-¦c F¶n-§s\ ]¯v Øe-§-fn-embn aX-]mT ime-IÄ¡v XpS¡w Ipdn-¨-Xmbn Ben apkvenbm-cpsS ]u{X³ s\Ãn-¡p¯v apl-½-Zen apkvenbmÀ tcJ-s¸-Sp¯n sh¨-Xmbn Ncn{X iI-e-§-fn ImWm³ Ign-bpw. Ahn-Sp-¶-t§m«v aJvZqw X§-·m-cn-eqsS C¶pw {]uVX DbÀ¯p¶ ]Ån-ZÀkp-Ifpw Ad-_n-t¡m-tf-Pp-Ifpw tIc-f-¯n ImWm³ Ign-bpw. ]s£, kaq-l-¯nsâ AÚ-Xbpw Ah-Ú-Xbpw Ah-Isf ]nt¶m-«m¡n sImണ്ട­n-cn-¡p-I-bm-Wv. hfÀ¶p-h-cp¶ kaq-l-¯nsâ Imep-jn-IX XpS-¨p-am-äm³ bYmÀ° ]Ån ZÀkp-IÄ¡pw tImtf-Pp-IÄ¡pw C\nbpw Ignbpw F¶-Xn ktµlw th­ണ്ട.

3 comments:

 1. I hаνе learn ѕeveral ϳust rіght ѕtuff here.
  Definіtеly ωorth bookmaгκing fοr гevisiting.
  Ӏ wοnder how so much effort yоu plасe to make suсh a magnifіcent informative site.
  My site > broker forex indonesia

  ReplyDelete
 2. Does your blog have a cоntаct page?
  I'm having a tough time locating it but, I'd like to ѕend уou an еmail.
  I've got some suggestions for your blog you might be interested in hearing. Either way, great site and I look forward to seeing it develop over time.
  My webpage :: samsung galaxy note 2

  ReplyDelete
 3. I аm actuallу delightеd to glance аt thіs websіte postѕ which
  includes tons of valuable data, thаnks for
  рroviding suсh data.
  Feel free to visit my web site ... pikavippi

  ReplyDelete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...